top of page
O NAS
“KOŚCIÓŁ DLA CIEBIE

 
Ludzie są otwarci oraz przyjażni. Jesteś zaproszony

W CO WIERZYMY

Wierzymy w Synostwo Boże Jezusa Chrystusa, poczętego z Ducha Świętego, narodzonego z Marii.


W Jego śmierć na krzyżu za grzechy wszystkich ludzi i Jego zmartwychwstanie w ciele; w Jego wniebowstąpienie              i powtórne przyjście w chwale.

Wierzymy w Boga w Trójcy Świętej jedynego, w osobach Ojca i Syna,         i Ducha Świętego.

Wierzymy w pojednanie z Bogiem przez opamiętanie i wiarę w ewangelię, w chrzest i Wieczerzę Pańską.

Wierzymy w uzdrowienie chorych jako znak łaski i mocy Bożej.

Wierzymy w chrzest Duchem Świętym, przeżywanie pełni Ducha i Jego darów.

Wierzymy w jeden Kościół, święty, powszechny i apostolski.

Wierzymy w zmartwychwstanie i życie wieczne.

PASTOR

Pastor Rev. Antoni Dąbrowski (dr h.c. teologii) ma trzy okresy w służbie dla Boga: Polska, Grecja i Kanada.

POLSKA

            Nawrócił się w wieku 17 lat w czasie kazania Kazimierza Sosulskiego w zborze Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego w Nysie, w którym zaraz po nawróceniu powołano go do służby kaznodziejskiej oraz zaangażowano do pracy wśród dzieci i młodzieży. Następnie wybrany został na starszego zboru.  Ponadto pobierał naukę w Zaocznym Seminarium  Biblijnym Ugrupowania Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w ZKE. Kiedy w latach osiemdziesiątych rozwiązano ZKE i powołano Kościół Zielonoświątkowy, został  Przewodniczącym Służby Katechetycznej. W tym samym czasie pracował zawodowo na kierowniczym stanowisku, jako bezpartyjny urzędnik państwowy.

GRECJA

            Kolejny okres to pięcioletni pobyt wraz z rodziną na emigracji w Grecji, gdzie z siedmioosobową grupą przy greckim Zielonoświątkowym Kościele w Atenach założył Ewangelizacyjną Misję „KERYGMA” dla Polaków w Grecji, a następnie gdy grupa znacznie powiększyła się, Polski Zbór Misyjny „KERYGMA”, w którym został powołany na pastora. Prowadził również ewangelizacyjne audycje radiowe.  W okresie jego służby nawróciło się tam około czterysta naszych rodaków. Żona Lidia od początku jego służby z oddaniem wspierała go, a pobyt w Grecji zaowocował napisaniem przez nią książki biograficznej pt. „Kto zebrał wiatr w swoje dłonie: Emigracja lat osiemdziesiątych - Smak rozczarowań i błogosławieństw - Bóg zbawia Polaków w Grecji.”

KANADA

             W 1992 roku przeprowadził się z rodziną do Toronto w Kanadzie i tam został pastorem małego liczebnie Polskiego Kościoła Pełnej Ewangelii. Po kilku latach Kościól ten miał już 200 osób. Liczebny rozwój Kościoła i jego potrzeby spowodowały zakup co kilka lat  trzech kolejnych budynków. Po kilku latach służby pastorskiej w Toronto,  założył także Polski Oddział Szkoły Biblijnej ICI. Kościół przez kilka kolejnych lat na żywo transmitował swoje nabożeństwa w telewizji Internetowej. Od 2003 roku do chwili obecnej, każdego roku z grupą ludzi wierzących z różnych kościołów wyjeżdża na krótkie misje do Polaków mieszkających  w Brazylii (trzecie, czwarte i piątek pokolenie).  Jest to owocem  Słowa od Boga, jakie podczas modlitwy otrzymała w Grecji jego żona („Kto zebrał wiatr w swoje dłonie”, str. 148). W czasie tych misyjnych wyjazdów miał możliwość wielokrotnie głosić Słowo Boże na ewangelizacjach w kościołach brazylijskich, w tym dwukrotnie kolejno do 12 i 14 tysięcy ludzi.

W czasie, kiedy był pastorem Kościoła w Toronto, wybierany był przez okres siedmiu kolejnych kadencji na zastępcę Superintendenta Słowiańskiego Oddziału w Zielonoświątkowym Zgromadzeniu Kanady (w Zgromadzeniu PAOC jest  1,100 Kościołów).  W roku 2008 Słowiański Oddział ordynował go na Biskupa. Jako incjator prowadził  w Toronto pięć kolejnych  Światowych Zjazdów „Polonia dla Chrystusa”.

Ponadto wielokrotnie wyjeżdżał i usługiwał dla polonijnych zborów w Australii, Brazylii, Anglii, Belgii, Szkocji, Francji, Niemczech, Irlandii, USA i Kanadzie. W 1997 roku za całokształt służby wśród Polonii uczelnia Living Word Bible College and Theological Seminary in Swan River, Manitoba nadała mu tytuł Honorary Degree of Doctor of Theology.

Pamięta zawsze o Polsce, gdzie często  wyjeżdża, aby usługiwać na konferencjach i w kościołach różnych denominacji. Ostatnio przekazał całkowicie pastorstwo kościoła w Toronto młodszemu pastorowi. Należy wspomnieć, że kościół w Toronto, jako jedyny polonijny kościół ma dwa nabożeństwa w językach polskim oraz angielskim dla następnego pokolenia naszych rodaków.

Wychowali z żoną dwóch synów Marka i Gabriela, których żony mają polskie pochodzenie i zostali ubłogosławieni czterema wnukami. 

Pastor Antoni aktualnie służy w naszym Kościele w Hamilton. Ma on wizję od Boga dla duchowego i liczebnego rozwoju naszego Kościoła, którą wspólnie z nim realizujemy od maja 2016 roku.   

bottom of page